0%

[HOT] BiBoo Forum chuẩn bị tái lập và hoạt động với tên miền chính thức: forum.itbiboo.com

 • Tất cả

   Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

   avatar
   avatar

   Tập yêu BF

   Ng??i m? nghèo khó nh?c nuôi hai con h?c ??i h?c

   - Ch?ng m?t s?m, hai con h?c ??i h?c, gánh n?ng gia ?ình ?è h?t lên ?ôi vai ng??i m? ?ã g?n 50 tu?i. Ch? v?a làm thiên ch?c m?t ng??i m?, v?a làm cha c?a các con mình, nh?ng ch?a bao gi? ch? c?m th?y cu?c s?ng c?a mình là b?t h?nh...   Ch? Th??ng tranh th? d?t chi?u lúc r?nh r?i ?? ki?m thêm thu nh?p nuôi con ?n h?c


   B??c vào c?n nhà ??n s? c?a m? con ch? L??ng Th? Th??ng, thôn 7 xã Qu?ng Khê, huy?n Qu?ng X??ng (Thanh Hóa), ai c?ng ng?c nhiên khi nhìn lên b?c t??ng treo ??y gi?y khen, b?ng khen v? nh?ng thành tích h?c t?p c?a em Lê Th? ??ng và Lê Th? H??ng (hai ng??i con c?a ch?).
   Nói v? hoàn c?nh c?a gia ?ình ch?, bà con xóm gi?ng ai c?ng th??ng và c?m ph?c v? ngh? l?c s?ng c?a ch?. “Ch? Th??ng kh? l?m, nhà nghèo, ch?ng m?t s?m nh?ng mình ch? ?y v?n nuôi hai ??a con ?n h?c nên ng??i”, m?t ng??i hàng xóm tâm s?.
   Ch? l?p gia ?ình v?i anh Lê Th? ??nh, ni?m h?nh phúc l?n nh?t ?ã ??n v?i anh ch? khi hai ??a con l?n l??t ra ??i. ?ôi v? ch?ng tr? làm l?ng v?t v? nh?ng cu?c s?ng gia ?ình v?n quanh n?m nghèo khó. R?i hai ng??i con c?ng ??n tu?i ?i h?c, dù cu?c s?ng nghèo khó nh?ng anh ch? v?n c? g?ng ?? các con ???c h?c hành t? t?.
   Anh ch? góp nh?t ni?m vui t? t? ?m gia ?ình, th??ng b? m? nghèo v?t v?, hai ??a con anh ch? ??u ch?m ngoan và h?c gi?i. B?t h?nh ??t nhiên ?p ??n khi phát hi?n anh ??nh b? kh?i u th?c qu?n giai ?o?n cu?i. Nhà nghèo, lo ch?y ?n t?ng b?a nên không có ti?n lo cho anh ?i ph?u thu?t. Hàng ngày ch?ng ki?n ch?ng b? b?nh t?t hành h? nh?ng ch? c?ng ?ành b?t l?c.
   B?nh t?t quá n?ng nên anh ?ã qua ??i ? cái tu?i 47, tr??c lúc lâm chung anh ch? có m?t ??c mu?n duy nh?t là các con ??u ??i h?c. Ngày anh ra ?i ?? l?i ng??i v? và hai ??a con th? d?i ?ang tu?i ?n tu?i h?c. Gánh n?ng c?m áo ?è lên ?ôi vai g?y c?a ch?. Cu?c s?ng v?t v? nên trông ch? già h?n so v?i cái tu?i 48 c?a mình.
   V?t v?, khó nh?c là th? nh?ng ch? ch?a bao gi? có ý ??nh b?t các con ngh? h?c. “??i tôi v?t v? r?i nên ch? có m?t ??c mu?n là các con ???c h?c hành ??n n?i ??n ch?n ?? sau này không ph?i kh? nh? tôi n?a”, ch? nói.

   Nh?ng thành tích h?c t?p c?a ??ng và H??ng.


   Th??ng m? khó nh?c, v?t v? nên hai em ??ng và H??ng luôn c? g?ng v??n lên h?c r?t gi?i. Em Lê Th? ??ng, su?t 12 n?m h?c ??u ??t h?c sinh gi?i c?a tr??ng. ??ng còn tham gia thi h?c sinh gi?i huy?n, t?nh và ?o?t nhi?u gi?i th??ng h?c sinh gi?i ? c? ba môn toán, lý, hóa. Làm theo di nguy?n c?a ng??i cha quá c?, n?m h?c 2008 - 2009, ??ng thi ??u th? khoa vào Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hà N?i v?i s? ?i?m là 29,75. H??ng c?ng thi ??u Tr??ng Cao ??ng Tài chính H?i quan TPHCM.
   Các con là ni?m vui, ch? d?a tinh th?n duy nh?t c?a ch? Th??ng lúc b?y gi?. T? hào vì các con ??u ??i h?c, nh?ng r?i ch? l?i lo nhi?u h?n. Nhà nghèo bi?t l?y ?âu ra ti?n cho các con nh?p h?c. Dù v?y, ch? v?n tha thi?t mu?n con ???c h?c hành. “Các cháu nó s? ph?i b? h?c l?m, ngoài gi? h?c ra, các cháu ?i làm thêm ki?m ti?n trang tr?i sinh ho?t hàng ngày. Tôi th??ng các cháu l?m nh?ng c?ng ch?ng bi?t làm sao c?”, ch? Th??ng ng?m ngùi chia s?. Hàng ngày, ngoài công vi?c ??ng áng, ch? còn tranh th? d?t chi?u ?? ki?m thêm chút ti?n dành d?m nuôi con. M?i ngày tranh th?, t?n d?ng th?i gian d?t c?t l?c c?ng ch? ki?m ???c 5 ??n 10 ngàn ??ng, ch?ng th?m thía vào ?âu. Ng??i m? nghèo kh? ?y dù v?t v? c?c nh?c ??n ?âu c?ng ch? có m?t ??c mu?n duy nh?t là các con ???c h?c hành thành ??t.


   M?i ?óng góp h?o tâm xin g?i v?:


   1. Ch? L??ng Th? Th??ng, thôn 7, xã Qu?ng Khê, huy?n Qu?ng X??ng (Thanh Hóa)   2. Qu? Nhân ái - Báo Khuy?n h?c và Dân trí - Báo ?i?n t? Dân trí (Hà N?i)

   S? 2/48 Gi?ng Võ, ??ng ?a, Hà N?i (C?nh cây x?ng Kim Mã)
   Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
   Email:
   quynhanai@dantri.com.vn

   * Tài kho?n VN?:

   Tên TK: Báo Khuy?n h?c & Dân trí

   S? TK: 10 201 0000 220 639

   T?i: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Hoàn Ki?m


   * Tài kho?n USD:


   Tên TK : Báo Khuy?n h?c & Dân trí

   S? TK : 10 202 0000 004346

   SWIFT Code: ICBVVNVX106

   T?i: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng thành ph? Hà N?i

   3. V?n phòng ??i di?n c?a báo:

   VP Hà T?nh: 46 Nguy?n Công Tr?, Ph??ng Tân Giang, TP Hà T?nh. Tel: 039.3.857.122
   VP ?à N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Khê, TP ?à N?ng. Tel: 0511.3653.725


   VP HCM: 40/17/16 Nguy?n V?n ??u, ph??ng 6 qu?n Bình Th?nh. Tel: 08. 35107. 331   VP C?n Th?: 53/13 Lý T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 071.3.733.269
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà giatuvolam22009
   Trả lời nhanh

   Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

     

   « Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

   Quyền hạn của bạn:

   Bạn không có quyền trả lời bài viết

   Bài viết liên quan:

    Chat ()
     
    Diễn đàn | Báo cáo sự cố | Tài trợ | Lên trên
    Powered by Forumotion version PunBB. Skin FMvi by baivong.
    © Copyright 2008-2013 BiBoo Forum. All rights reserved.
    Hỗ trợ