0%

[HOT] BiBoo Forum chuẩn bị tái lập và hoạt động với tên miền chính thức: forum.itbiboo.com

 • Tất cả

   Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

   avatar
   avatar

   BF Master

   Lâu nay nhìu người hỏi về cái này, Đây là cái Trang Loading Của BF (Slide Black) hiện tại
   Hôm nay Share cho mọi người dùng luôn. Nhớ Copyright BiBoo Forum giữ lại nhé! Cảm ơn!

   Thể loại: HTML
   Thành phần: JavaScript + HTML
   Demo: BiBoo Forum www.zinvip.com
   Fix & Edit by BiBoo (c) BiBoo Forum 2010

   Code:
   Code:

   <head>
       <title>:: Tên Forum bạn - BF 2010::</title>
       <meta name="keywords" content="biboo">
       <meta name="description" content="zinvip.com">

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><style type="text/css">
   <!--
   a:link {
      text-decoration: none;
   }
   a:visited {
      text-decoration: none;
   }
   a:hover {
      text-decoration: none;
   }
   a:active {
      text-decoration: none;
   }
   -->
   </style><td>
   </table>

       <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">

       <style type="text/css">
           html {
               overflow: hidden;
           }
           body {
               margin: 0px;
               padding: 0px;
               background: #000;
               width: 100%;
               height: 100%;
           }
           #imageFlow {
               position: absolute;
               width: 100%;
               height: 80%;
               left: 0%;
               top: 10%;
               background: #000;
           }
           #imageFlow .diapo {
               position: absolute;
               left: -1000px;
               cursor: pointer;
               -ms-interpolation-mode: nearest-neighbor;
           }
           #imageFlow .link {
               border: dotted #fff 1px;
               margin-left: -1px;
               margin-bottom: -1px;
           }
           #imageFlow .bank {
               visibility: hidden;
           }
           #imageFlow .top {
               position: absolute;
               width: 100%;
               height: 40%;
               background: #181818;
           }
           #imageFlow .text {
               position: absolute;
               left: 0px;
               width: 100%;
               bottom: 16%;
               text-align: center;
               color: #FFF;
               font-family: verdana, arial, Helvetica, sans-serif;
               z-index: 1000;
           }
           #imageFlow .title {
               font-size: 0.9em;
               font-weight: bold;
           }
           #imageFlow .legend {
               font-size: 0.8em;
           }
           #imageFlow .scrollbar {
               position: absolute;
               left: 10%;
               bottom: 10%;
               width: 80%;
               height: 16px;
               z-index: 1000;
           }
           #imageFlow .track {
               position: absolute;
               left: 1%;
               width: 98%;
               height: 16px;
               filter: alpha(opacity=30);
               opacity: 0.3;
           }
           #imageFlow .arrow-left {
               position: absolute;
           }
           #imageFlow .arrow-right {
               position: absolute;
               right: 0px;
           }
           #imageFlow .bar {
               position: absolute;
               height: 16px;
               left: 25px;
           }
       </style>
   <script language="JavaScript">
   msg = new Array(); //strings written in screen


   msg[0] = " <font face='Tahoma' color='#0066ff'><center><b>Chào mừng bạn gia nhập Diễn đàn giải trí tổng hợp BiBoo [BF]</center></b></font><br><center>Nơi để bạn có thể cảm nhận được niềm vui,sự thân thiện của gia đình,</center> ";
   msg[1] = "<center>Hãy cùng nhau xây dựng ngôi nhà BF thêm lớn mạnh nhé !</center>";
   msg[2] = "<center><font face='Tahoma' color='#FF0000' size='6'><b>www.zinvip.com</b><br>www.biboo.tk</font><center> ";


   text1 = ""; //the same as text2, only the last character is highlighted
   text2 = ""; //current string, which will be written
   count = 0; //char index in string text
   count2 = 0; //number of strings

   text = msg[0].split(""); //text - string written

   function writetext() { //show strings above on screen
   text1 = text2 + "<font color='#ffffff'>" + text[count] + "</font>";
   text2 += text[count];
   document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to write

   if (count < text.length-1){
   count++;
   setTimeout('writetext()', 25);
   }
   else { //if this string is written, get the new string
   count = 0;

   if (count2 != 4) { //write 4 strings
   count2++;
   text2 += "<p>"; //a new line
   text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text
   setTimeout('writetext()', 25);
   }
   }
   }
   </script>
       <script type="text/javascript">

       var imf = function () {
           var lf = 0;
           var instances = [];
           function getElementsByClass (object, tag, className) {
               var o = object.getElementsByTagName(tag);
               for ( var i = 0, n = o.length, ret = []; i < n; i++)
                   if (o[i].className == className) ret.push(o[i]);
               if (ret.length == 1) ret = ret[0];
               return ret;
           }
           function addEvent (o, e, f) {
               if (window.addEventListener) o.addEventListener(e, f, false);
               else if (window.attachEvent) r = o.attachEvent('on' + e, f);
           }
           function createReflexion (cont, img) {
               var flx = false;
               if (document.createElement("canvas").getContext) {
                   flx = document.createElement("canvas");
                   flx.width = img.width;
                   flx.height = img.height;
                   var context = flx.getContext("2d");
                   context.translate(0, img.height);
                   context.scale(1, -1);
                   context.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height);
                   context.globalCompositeOperation = "destination-out";
                   var gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 0, img.height * 2);
                   gradient.addColorStop(1, "rgba(255, 255, 255, 0)");
                   gradient.addColorStop(0, "rgba(255, 255, 255, 1)");
                   context.fillStyle = gradient;
                   context.fillRect(0, 0, img.width, img.height * 2);
               } else {
                   /* ---- DXImageTransform ---- */
                   flx    = document.createElement('img');
                   flx.src = img.src;
                   flx.style.filter = 'flipv progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(' +
                                     'opacity=50, style=1, finishOpacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=' +
                                     (img.height * .25) + ')';
               }
               /* ---- insert Reflexion ---- */
               flx.style.position = 'absolute';
               flx.style.left    = '-1000px';
               cont.appendChild(flx);
               return flx;
           }
           /* //////////// ==== ImageFlow Constructor ==== //////////// */
           function ImageFlow(oCont, size, zoom, border) {
               this.diapos    = [];
               this.scr        = false;
               this.size      = size;
               this.zoom      = zoom;
               this.bdw        = border;
               this.oCont      = oCont;
               this.oc        = document.getElementById(oCont);
               this.scrollbar  = getElementsByClass(this.oc,  'div', 'scrollbar');
               this.text      = getElementsByClass(this.oc,  'div', 'text');
               this.title      = getElementsByClass(this.text, 'div', 'title');
               this.legend    = getElementsByClass(this.text, 'div', 'legend');
               this.bar        = getElementsByClass(this.oc,  'img', 'bar');
               this.arL        = getElementsByClass(this.oc,  'img', 'arrow-left');
               this.arR        = getElementsByClass(this.oc,  'img', 'arrow-right');
               this.bw        = this.bar.width;
               this.alw        = this.arL.width - 5;
               this.arw        = this.arR.width - 5;
               this.bar.parent = this.oc.parent  = this;
               this.arL.parent = this.arR.parent = this;
               this.view      = this.back      = -1;
               this.resize();
               this.oc.onselectstart = function () { return false; }
               /* ---- create images ---- */
               var img  = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'bank').getElementsByTagName('a');
               this.NF = img.length;
               for (var i = 0, o; o = img[i]; i++) {
                   this.diapos[i] = new Diapo(this, i,
                                               o.rel,
                                               o.title || '- ' + i + ' -',
                                               o.innerHTML || o.rel,
                                               o.href || '',
                                               o.target || '_self'
                   );
               }
               /* ==== add mouse wheel events ==== */
               if (window.addEventListener)
                   this.oc.addEventListener('DOMMouseScroll', function(e) {
                       this.parent.scroll(-e.detail);
                   }, false);
               else this.oc.onmousewheel = function () {
                   this.parent.scroll(event.wheelDelta);
               }
               /* ==== scrollbar drag N drop ==== */
               this.bar.onmousedown = function (e) {
                   if (!e) e = window.event;
                   var scl = e.screenX - this.offsetLeft;
                   var self = this.parent;
                   /* ---- move bar ---- */
                   this.parent.oc.onmousemove = function (e) {
                       if (!e) e = window.event;
                       self.bar.style.left = Math.round(Math.min((self.ws - self.arw - self.bw), Math.max(self.alw, e.screenX - scl))) + 'px';
                       self.view = Math.round(((e.screenX - scl) ) / (self.ws - self.alw - self.arw - self.bw) * self.NF);
                       if (self.view != self.back) self.calc();
                       return false;
                   }
                   /* ---- release scrollbar ---- */
                   this.parent.oc.onmouseup = function (e) {
                       self.oc.onmousemove = null;
                       return false;
                   }
                   return false;
               }
               /* ==== right arrow ==== */
               this.arR.onclick = this.arR.ondblclick = function () {
                   if (this.parent.view < this.parent.NF - 1)
                       this.parent.calc(1);
               }
               /* ==== Left arrow ==== */
               this.arL.onclick = this.arL.ondblclick = function () {
                   if (this.parent.view > 0)
                       this.parent.calc(-1);
               }
           }
           /* //////////// ==== ImageFlow prototype ==== //////////// */
           ImageFlow.prototype = {
               /* ==== targets ==== */
               calc : function (inc) {
                   if (inc) this.view += inc;
                   var tw = 0;
                   var lw = 0;
                   var o = this.diapos[this.view];
                   if (o && o.loaded) {
                       /* ---- reset ---- */
                       var ob = this.diapos[this.back];
                       if (ob && ob != o) {
                           ob.img.className = 'diapo';
                           ob.z1 = 1;
                       }
                       /* ---- update legend ---- */
                       this.title.replaceChild(document.createTextNode(o.title), this.title.firstChild);
                       this.legend.replaceChild(document.createTextNode(o.text), this.legend.firstChild);
                       /* ---- update hyperlink ---- */
                       if (o.url) {
                           o.img.className = 'diapo link';
                           window.status = 'hyperlink: ' + o.url;
                       } else {
                           o.img.className = 'diapo';
                           window.status = '';
                       }
                       /* ---- calculate target sizes & positions ---- */
                       o.w1 = Math.min(o.iw, this.wh * .5) * o.z1;
                       var x0 = o.x1 = (this.wh * .5) - (o.w1 * .5);
                       var x = x0 + o.w1 + this.bdw;
                       for (var i = this.view + 1, o; o = this.diapos[i]; i++) {
                           if (o.loaded) {
                               o.x1 = x;
                               o.w1 = (this.ht / o.r) * this.size;
                               x  += o.w1 + this.bdw;
                               tw  += o.w1 + this.bdw;
                           }
                       }
                       x = x0 - this.bdw;
                       for (var i = this.view - 1, o; o = this.diapos[i]; i--) {
                           if (o.loaded) {
                               o.w1 = (this.ht / o.r) * this.size;
                               o.x1 = x - o.w1;
                               x  -= o.w1 + this.bdw;
                               tw  += o.w1 + this.bdw;
                               lw  += o.w1 + this.bdw;
                           }
                       }
   /* ---- move scrollbar ---- */
                   if (!this.scr && tw) {
                       var r = (this.ws - this.alw - this.arw - this.bw) / tw;
                       this.bar.style.left = Math.round(this.alw + lw * r) + 'px';
                   }
                   /* ---- save preview view ---- */
                   this.back = this.view;
               }
           },
           /* ==== mousewheel scrolling ==== */
           scroll : function (sc) {
               if (sc < 0) {
                   if (this.view < this.NF - 1) this.calc(1);
               } else {
                   if (this.view > 0) this.calc(-1);
               }
           },
           /* ==== resize  ==== */
           resize : function () {
               this.wh = this.oc.clientWidth;
               this.ht = this.oc.clientHeight;
               this.ws = this.scrollbar.offsetWidth;
               this.calc();
               this.run(true);
           },
           /* ==== move all images  ==== */
           run : function (res) {
               var i = this.NF;
               while (i--) this.diapos[i].move(res);
           }
       }
       /* //////////// ==== Diapo Constructor ==== //////////// */
       Diapo = function (parent, N, src, title, text, url, target) {
           this.parent        = parent;
           this.loaded        = false;
           this.title        = title;
           this.text          = text;
           this.url          = url;
           this.target        = target;
           this.N            = N;
           this.img          = document.createElement('img');
           this.img.src      = src;
           this.img.parent    = this;
           this.img.className = 'diapo';
           this.x0            = this.parent.oc.clientWidth;
           this.x1            = this.x0;
           this.w0            = 0;
           this.w1            = 0;
           this.z1            = 1;
           this.img.parent    = this;
           this.img.onclick  = function() { this.parent.click(); }
           this.parent.oc.appendChild(this.img);
           /* ---- display external link ---- */
           if (url) {
               this.img.onmouseover = function () { this.className = 'diapo link';    }
               this.img.onmouseout  = function () { this.className = 'diapo'; }
           }
       }
       /* //////////// ==== Diapo prototype ==== //////////// */
       Diapo.prototype = {
           /* ==== HTML rendering ==== */
           move : function (res) {
               if (this.loaded) {
                   var sx = this.x1 - this.x0;
                   var sw = this.w1 - this.w0;
                   if (Math.abs(sx) > 2 || Math.abs(sw) > 2 || res) {
                       /* ---- paint only when moving ---- */
                       this.x0 += sx * .1;
                       this.w0 += sw * .1;
                       if (this.x0 < this.parent.wh && this.x0 + this.w0 > 0) {
                           /* ---- paint only visible images ---- */
                           this.visible = true;
                           var o = this.img.style;
                           var h = this.w0 * this.r;
                           /* ---- diapo ---- */
                           o.left  = Math.round(this.x0) + 'px';
                           o.bottom = Math.floor(this.parent.ht * .25) + 'px';
                           o.width  = Math.round(this.w0) + 'px';
                           o.height = Math.round(h) + 'px';
                           /* ---- reflexion ---- */
                           if (this.flx) {
                               var o = this.flx.style;
                               o.left  = Math.round(this.x0) + 'px';
                               o.top    = Math.ceil(this.parent.ht * .75 + 1) + 'px';
                               o.width  = Math.round(this.w0) + 'px';
                               o.height = Math.round(h) + 'px';
                           }
                       } else {
                           /* ---- disable invisible images ---- */
                           if (this.visible) {
                               this.visible = false;
                               this.img.style.width = '0px';
                               if (this.flx) this.flx.style.width = '0px';
                           }
                       }
                   }
               } else {
                   /* ==== image onload ==== */
                   if (this.img.complete && this.img.width) {
                       /* ---- get size image ---- */
                       this.iw    = this.img.width;
                       this.ih    = this.img.height;
                       this.r      = this.ih / this.iw;
                       this.loaded = true;
                       /* ---- create reflexion ---- */
                       this.flx    = createReflexion(this.parent.oc, this.img);
                       if (this.parent.view < 0) this.parent.view = this.N;
                       this.parent.calc();
                   }
               }
           },
           /* ==== diapo onclick ==== */
           click : function () {
               if (this.parent.view == this.N) {
                   /* ---- click on zoomed diapo ---- */
                   if (this.url) {
                       /* ---- open hyperlink ---- */
                       window.open(this.url, this.target);
                   } else {
                       /* ---- zoom in/out ---- */
                       this.z1 = this.z1 == 1 ? this.parent.zoom : 1;
                       this.parent.calc();
                   }
               } else {
                   /* ---- select diapo ---- */
                   this.parent.view = this.N;
                   this.parent.calc();
               }
               return false;
           }
       }
       /* //////////// ==== public methods ==== //////////// */
       return {
           /* ==== initialize script ==== */
           create : function (div, size, zoom, border) {
               /* ---- instanciate imageFlow ---- */
               var load = function () {
                   var loaded = false;
                   var i = instances.length;
                   while (i--) if (instances[i].oCont == div) loaded = true;
                   if (!loaded) {
                       /* ---- push new imageFlow instance ---- */
                       instances.push(
                           new ImageFlow(div, size, zoom, border)
                       );
                       /* ---- init script (once) ---- */
                       if (!imf.initialized) {
                           imf.initialized = true;
                           /* ---- window resize event ---- */
                           addEvent(window, 'resize', function () {
                               var i = instances.length;
                               while (i--) instances[i].resize();
                           });
                           /* ---- stop drag N drop ---- */
                           addEvent(document.getElementById(div), 'mouseout', function (e) {
                               if (!e) e = window.event;
                               var tg = e.relatedTarget || e.toElement;
                               if (tg && tg.tagName == 'HTML') {
                                   var i = instances.length;
                                   while (i--) instances[i].oc.onmousemove = null;
                               }
                               return false;
                           });
                           /* ---- set interval loop ---- */
                           setInterval(function () {
                               var i = instances.length;
                               while (i--) instances[i].run();
                           }, 16);
                       }
                   }
               }
               /* ---- window onload event ---- */
               addEvent(window, 'load', function () { load(); });
           }
       }
   }();

   /* ==== create imageFlow ==== */
   //          div ID    , size, zoom, border
   imf.create("imageFlow", 0.15, 1.5, 10);


   </script>

   </head>

   <body bgcolor="#009966">

   <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr>
   <td>

   </table>
     <div id="imageFlow">
       <div class="top" align="center">
   <script language="JavaScript">
   msg = new Array(); //strings written in screen

   msg[0] = " <font face='Tahoma' color='#0066ff'><center><b>Chào mừng bạn gia nhập Diễn đàn Tổng hợp BiBoo [BF] phiên bản mới [beta] </center></b></font><br><center>Nơi để bạn có thể cảm nhận được niềm vui,sự thân thiện của gia đình</center> ";
   msg[1] = "<center>Hãy cùng nhau xây dựng ngôi nhà BF thêm lớn mạnh nhé !</center>";
   msg[2] = "<center><font face='Tahoma' color='#FF0000' size='6'><b>www.zinvip.com</b><br>http://biboo.tk</font><center> ";
   text1 = ""; //the same as text2, only the last character is highlighted
   text2 = ""; //current string, which will be written
   count = 0; //char index in string text
   count2 = 0; //number of strings

   text = msg[0].split(""); //text - string written

   function writetext() { //show strings above on screen
   text1 = text2 + "<font color='#ffffff'>" + text[count] + "</font>";
   text2 += text[count];
   document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to write

   if (count < text.length-1){
   count++;
   setTimeout('writetext()', 25);
   }
   else { //if this string is written, get the new string
   count = 0;

   if (count2 != 4) { //write 4 strings
   count2++;
   text2 += "<p>"; //a new line
   text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text
   setTimeout('writetext()', 25);
   }
   }
   }
   </script>
   </HEAD>

   <BODY text="#ffffff" bgColor="#000000" onLoad="writetext()">


   <table align="center"><div id="nothing" style="width:'800px'; height:'300px'; font-family:'courier new'; font-weight:'bold'"></div>
   </table>
   <script language="JavaScript">
   if (document.all){
   Cols = 9; //number of falldown binary string
   Cl = 50; //maximum length of binary string
   Cs = 100; //number of pixels between binary strings
   Ts = 10; //font-size of binary string
   Tc = '#008800'; //color of binary string
   Tc1 = '#00ff00'; //color of 1st bit in binary string
   MnS = 22; //minimum speed of binary string
   MxS = 25; //maximum spees of binary string
   I = Cs;

   Sp = new Array(); //array speed of binary strings
   S = new Array(); //the position of binary string
   Y = new Array(); //array of position of binary strings
   C = new Array(); //array save bits of string
   M = new Array(); //binary string
   B = new Array(); //temp for creating binary string
   RC = new Array(); //length of binary strings
   E = new Array(); //array of head-bit in written strings
   Tcc = new Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); //array of head-bit in binary strings

   document.write("<div id='Container' style='position:absolute; top:0; left+Cs+"'>");

   for (i=0; i < Cols; i++){ //area to show binary strings
   S[i] = I += Cs; //calculate the position of binary string
   document.write("<div id='A' style='position:absolute; top:0; font-family:Arial;" +
   "font-size:" + Ts + "px; left:" + S[i] + "; width:" + Ts + "px;" +
   "height:0px; color:" + Tc + "; visibility:hidden'></div>");
   }
   document.write("</div>");
   }

   for(j = 0; j < Cols; j++){
   RC[j] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl); //random length of the binary strings
   for(i=0; i < RC[j]; i++){
   B[i] = ""; //sign of ending of string
   C[i] = Math.round(Math.random())+' '; //get bit in binary strings
   B[0] += C[i];
   }
   M[j] = B[0]; //binary string
   Y[j] = 0; //1st position of strings are 0
   Sp[j] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings
   }

   function Cycle(){
   Container.style.top = window.document.body.scrollTop;
   for (i=0; i < Cols; i++){
   var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length); //get a position in table Tcc
   E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>'; //get the head-bit
   Y[i]+=Sp[i]; //the position of current string
   if (Y[i] > window.document.body.clientHeight) { //if at the end of window, calculate again
   i2 = 1 + Math.round(Math.random()*Cols);
   RC[i2] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl);
   for(i3 = 0; i3 < RC[i2]; i3++){ //get bit in binary strings
   B[i3] = "";
   C[i3] = Math.round(Math.random())+' ';
   B[0] += C[i3];
   }
   M[i] = B[0];
   Y[i] = -Ts*M[i].length/1.5; //hide 2/3 string at beginning
   Sp[i] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings
   A[i].style.visibility = 'visible';
   }
   A[i].style.top=Y[i]; //the i-th in tag div A
   A[i].innerHTML=M[i] + ' ' + E[i]; //show the binary string in tag A
   }
   setTimeout('Cycle()',100)
   }

   Cycle();


   </script>
   </BODY>

   </div>
           <div class="bank">

               <a rel="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" title="Diễn Đàn" href="http://vn2011.co.cc/index.htm">Click Vào Hình Để Vào Diễn Đàn</a>
               <a rel="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" title="BiBoo Me" href="http://vn2011.co.cc/forum-f56/">Click Vào Hình Để Post me</a>
   <a rel="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" title="BF Tivi Online" href="http://vn2011.co.cc/html-h7.htm">Click Vào Hình Để Xem Tivi Online</a>
   <a rel="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" title="BF News beta" href="http://vn2011.co.cc/html-h11.htm">Click Vào Hình Để Vào Đọc Báo</a>

   <a rel="http://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/ac97x8uczgpz0s15cvkg.png" title="Muzic Online" href="http://vn2011.co.cc/forum-f8/">Click Vào Hình Để Vào Trang Muzic Online</a>
   <a rel="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" title="Diễn Đàn BF" href="http://vn2011.co.cc/index.htm">Click Vào Hình Để Vào Diễn Đàn</a>
           </div>

           <div class="text">
               <div class="title">Đang xử lí dữ liệu</div>
               <div class="legend">Vui lòng chờ...</div>
           </div>

           <div class="scrollbar">
               <img class="track" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="">
               <img class="arrow-left" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="">

               <img class="arrow-right" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="">

               <img class="bar" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="">
           </div>
   </div>

   <!---Không thay đổi phần này!--->
   <center><font face="tahoma" size="1">.:Copyright by BiBoo Forum (c) 2008 - 2010:.</font><br> </center>

   /*** Bạn có thể chèn nhạc nền vào đây***/

   </body>

   <script type="text/javascript">
   var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
   document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
   </script>
   <script type="text/javascript">
   var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3261873-3");
   pageTracker._trackPageview();
   </script>
   <a href="http://www.forum-viet.com" target="_blank">,</a>

   Các Forum đã sử dụng Homepage này từ BF: Advance , nvcz0z3

   Chữ Kí


   BiBoo:.:Admin of BiBoo Forum
   BiBoo chúc tất cả các thành viên vui vẻ, may mắn và hạnh phúc! Hãy hợp tác xây dựng BF cùng BiBoo nhá!
   Xem lý lịch thành viên http://itbiboo.tk

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà BiBoo
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   Bifer Chính thức

   bạn ơi, cái này chèn vào đâu và chèn ntn? cám ơn
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà quangkhanhbkhn
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   Thành viên mới tham gia

   Bạn vào "Bảng điều khiển của Người Quản Trị" -->"Modules" -->"HTML"-->"HTML pages management" -->"Create new html page" rồi bạn copy code cho vào là được.
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà mrcusutn
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   Bifer Chính thức

   bạn ơi. mình làm rồi mà ko dc. bạn có thể huowsngs dẫn cụ thể hơn tý nữa ko? Cảm ơn
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà quangkhanhbkhn
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   Thành viên mới tham gia

   Ec"
   Seo không thấy gì hết gị
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà Mr.Nike
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   BF Master

   Do mình chỉnh chế độ chữ trong code quá nhỏ nên bạn không thấy. Mình đã chỉnh to hơn rồi đấy! Chúc bạn vui!
   Thân
   BFFM REAM

   Chữ Kí


   BiBoo:.:Admin of BiBoo Forum
   BiBoo chúc tất cả các thành viên vui vẻ, may mắn và hạnh phúc! Hãy hợp tác xây dựng BF cùng BiBoo nhá!
   Xem lý lịch thành viên http://itbiboo.tk

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà BiBoo
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   Tập yêu BF

   hỏng pét
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà monokasa
   Trả lời nhanh
   Sponsored content

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
   Trả lời nhanh

   Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

     

   « Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

   Quyền hạn của bạn:

   Bạn không có quyền trả lời bài viết

   Bài viết liên quan:

    Chat ()
     
    Diễn đàn | Báo cáo sự cố | Tài trợ | Lên trên
    Powered by Forumotion version PunBB. Skin FMvi by baivong.
    © Copyright 2008-2013 BiBoo Forum. All rights reserved.
    Hỗ trợ