0%

[HOT] BiBoo Forum chuẩn bị tái lập và hoạt động với tên miền chính thức: forum.itbiboo.com

 • Tất cả

   Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

   avatar
   avatar

   BF Master

   Cần hiểu sao về Thanh niên với lập thân lập nghiệp?

   Từ xưa đến nay thanh niên luôn được coi là rường cột của đất nước, tương lai của dân tộc và là hạnh phúc của mỗi gia đình.
   Nhìn lại lịch sử hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có thể thấy được trong mỗi sự kiện lịch sử đều có sự đóng góp to lớn của thế hệ thanh niên. Nổi trội hơn cả là những chiến công do lớp lớp thế hệ thanh niên lập nên góp phần cùng toàn dân tộc tạo nên thành công của hai cuộc kháng chiến thần thánh đánh tan bè lũ thực dân, đế quốc giành lấy độc lập tự do để xây dựng nên nước Việt Nam hòa bình thịnh vượng ngày hôm nay.
   Sứ mệnh và vai trò lịch sử ấy của thanh niên đã được Bác Hồ, Đảng ta khơi dậy và phát triển ngay từ những năm đầu thế kỷ XX khi Hồ Chí Minh bắt đầu truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về nước và chuẩn bị tiến tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Người nhận thấy vai trò lịch sử của thanh niên không chỉ trong kháng chiến kiến quốc mà còn là vai trò quyết định thành công của công cuộc cách mạng XHCN sau này. Người nói: “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”, sau này trước lúc đi xa trong di chúc để lại Người còn căn dặn: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên để đào tạo thanh niên trở thành những người kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng xây dựng XHCN, Người cho rằng: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII đã khẳng định: “Thanh niên phải là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên. Công tác thanh niên đó là vấn đề sống còn của dân tộc là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.
   Trong giai đoạn mới của cách mạng hiện nay, một lần nữa Đảng ta lại khẳng định điều đó, cụ thể đó là nội dung của nghị quyết hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ bảy khóa X nhận định: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình”. Nghị quyết đã đánh giá sát thực tình hình thanh niên hiện nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém của thanh niên để khắc phục. Nghị quyết cũng khẳng định vai trò không thể tách rời của Đảng trong lãnh đạo công tác thanh niên ngoài ra cũng nghiêm túc vạch rõ những khuyết điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo thanh niên của Đảng.
   Trong khuôn khổ bài viết này chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận lại cách hiểu thanh niên và công tác thanh niên như thế nào để cùng đề ra phương hướng thực hiện việc lãnh đạo thanh niên cho đúng, cho sát với tinh thần chỉ đạo của Đảng đã đề ra.
   Đảng ta đã nêu lên những đặc điểm cơ bản nhất của thanh niên trong thời kỳ mới: thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo, tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất nuớc, có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú, môi trường sống an toàn. Dù còn nhiều tâm trạng khác nhau, song đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước. Và Đảng ta đã khẳng định: “Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc”.
   Chúng ta đã hiểu về thanh niên và công tác thanh niên như thế nào ?
   Thực tiễn chứng minh thời gian vừa qua nhận thức về thanh niên và công tác thanh niên còn khá nhiều quan điểm hạn chế và lệch lạc cả trong đội ngũ cán bộ đảng viên lẫn các tầng lớp nhân dân.
   Những hạn chế yếu kém trong việc lãnh đạo công tác thanh niên của Đảng đó là: “Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh niên; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên không thường xuyên, kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa thực sự được coi trọng; chưa làm tốt công tác phát triển đảng trong thanh niên. Nhà nước chậm thể chế hoá và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên; thiếu những chính sách nhất quán, đồng bộ, lâu dài đối với thanh niên; chưa có chính sách cụ thể để bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng tài năng trẻ, việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên còn hạn chế. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên thuộc lĩnh vực được phân công. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chưa theo kịp sự phát triển của tình hình thanh niên; khả năng chi phối và ảnh hưởng của Đoàn, Hội trong thanh niên chưa sâu rộng, tỉ lệ tập hợp thanh niên thấp, tính tiên phong; gương mẫu của cán bộ đoàn, hội và đoàn viên, hội viên chưa cao. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhiều địa phương chưa phối hợp chặt chẽ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong công tác thanh niên tác thanh niên sự kết hợp giữa gia đình – nhà trường - xã hội trong giáo dục thanh niên còn hạn chế”.
   Công tác thanh niên thường nặng về sử dụng, khai thác mà thiếu định hướng giáo dục đào tạo và thiếu quan tâm đến các lợi ích chính đáng của thanh niên. Đánh giá về thanh niên còn thiếu khách quan toàn diện mà nặng về chủ quan, phiến diện, tùy tiện và cá nhân. Ở một số nơi thanh niên chưa được coi là động lực phát triển của xã hội, của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước do đó vai trò của thanh niên còn mờ nhạt, thanh niên chưa được đảm nhận trách nhiệm trong cuộc bàn giao thế hệ đảm đương sứ mệnh lịch sử của họ. Hiện nay, môi trường tiến bộ và lành mạnh của xã hội bị môi trường tiêu cực do mặt trái cơ chế thị trường gây ra lấn át, cùng với đó là tình trạng thoái hóa biến chất của một số cán bộ, đảng viên và người lớn tuổi đã làm hạn chế sự phát triển của thanh niên và phong trào tuổi trẻ.
   Chính thực tế này gây ra những hệ lụy hết sức đáng buồn đó là một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Học vấn của một bộ phận thanh niên nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp; nhiều thanh niên thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập quốc tế. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, tỉ lệ thanh niên nhiễm HIV/AIDS còn cao.
   Trước thực tế đó chúng ta phải làm gì để làm tốt công tác giáo dục định hướng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay ?
   Điều tiên quyết mà mỗi chúng ta cần phải thực hiện đó là phải hiểu đúng về thanh niên và công tác thanh niên. Về phía thanh niên thì mỗi thanh niên phải tự nhận thức rõ vai trò của mình đối với gia đình, xã hội, quê hương, đất nước. Phải không ngừng học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để góp phần xây dựng cho chính bản thân mình và thế hệ của mình hình mẫu thanh niên của thời đại mới theo tinh thần: giàu lòng yêu nước, biết xử lý hài hòa lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi, có văn hóa và sống có tinh nghĩa, có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh, giàu nhiệt huyết sang tạo và tinh thần tình nguyện. Phải nỗ lực phấn đấu không ngừng vươn lên để ngang tầm thời đại sẵn sàng đảm nhận, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
   Về phía Đảng, Nhà nước phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác thanh niên, cụ thể là công tác thanh niên phải được đổi mới không ngừng, phải là công tác vì thanh niên, do thanh niên mà làm và làm cho thanh niên để đạt được mục tiêu phát triển thế hệ thanh niên. Phải cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ và vươn lên ngang tầm thời đại để hình thành một thế hệ thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là thế hệ kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Phải tăng cường định hướng tư tưởng, giáo dục đạo đức, hướng vào giải quyết những nhu cầu quan trọng và chính đáng nhất cho thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên học tập, làm việc, có thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần lành mạnh. Phải tạo môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội lành mạnh giúp cho thanh niên thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính của bản thân với tư cách là chủ nhân hiện tại và tương lai của nước nhà.
   Với cách hiểu để nhận thức đúng về thanh niên và công tác thanh niên như trên, cùng với sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng từ Trung ương tới địa phương đối với công tác thanh niên thì chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng về một thế hệ thanh niên hiện tại cũng như trong tương lai có đủ trình độ năng lực vừa “hồng” vừa “chuyên” như ý nguyện của Bác Hồ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

   Chữ Kí


   BiBoo:.:Admin of BiBoo Forum
   BiBoo chúc tất cả các thành viên vui vẻ, may mắn và hạnh phúc! Hãy hợp tác xây dựng BF cùng BiBoo nhá!
   Xem lý lịch thành viên http://itbiboo.tk

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà BiBoo
   Trả lời nhanh

   Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

     

   « Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

   Quyền hạn của bạn:

   Bạn không có quyền trả lời bài viết

   Bài viết liên quan:

    Chat ()
     
    Diễn đàn | Báo cáo sự cố | Tài trợ | Lên trên
    Powered by Forumotion version PunBB. Skin FMvi by baivong.
    © Copyright 2008-2013 BiBoo Forum. All rights reserved.
    Hỗ trợ